ALL IN VIETNAMESE LANGUAGE, C#, DEAL, GAME DEVELOPMENT, TECH AND PROGRAMMING, UDEMY PROMO CODE, UNITY DEVELOPMENT, UNITY GAME DEVELOPMENT

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

6 Jul , 2018  

Requirements
  • Visual Studio
  • Tinh thần học hỏi
  • Unity
 
Description

Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.

Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game

Who is the target audience?
  • Những bạn chưa biết gì về lập trình
  • Những bạn muốn học lập trình online
 

Best Related Posts

, , , , ,